رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی امید برگزار می شود

الف- اوزان و شرایط سنی مسابقات:

1) مسابقات در رشته کشتی آزاد و فرنگی، و در اوزان مذکور در جداول ذیل برگزار خواهد شد.

آزاد

 

فرنگی

125-97-92-86-79-74-70-65-61-57 کیلوگرم

 

130-97-87-82-77-72-67-63-60-55 کیلوگرم

2) کشتی گیران متولد 10/10/1378 لغایت 11/10/1373(1995-1999 میلادی) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

 

 

ب- مدارک لازم :

1) اصل شناسنامه و کارت ملی

2) کارت بیمه ورزشی معتبر

3) معرفی نامه هیات کشتی استان

4) ارائه مدارک ثبت نام دریافت کارت ملی کشتی سال 1397

تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.

ج- سایر موارد :

1- رقابت­ها به صورت دوره‌ایی و دو حذفی برگزار خواهد شد .

2- دو کشتی گیر برتر هر وزن(فینالیست‌ها) در رقابت های مرحله­ی نهایی انتخابی تیم ملی حد اکثر سه بار با یکدیگر رقابت خواهند داشت. کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزری از سه مسابقه یاد شده شود، کشتی ‌ گیر برتر مسابقات انتخابی تیم ملی در وزن مربوطه خواهد بود.

3- هرگونه تغییر وزن کشتی گیران از اوزانی که مجاز به شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی در آن اوزان هستند، به اوزان دیگر، صرفاً با درخواست رسمی هیات کشتی استان ذیربط و تایید کادر فنی امکان پذیر می باشد. بر این اساس، کشتی گیران واجد شرایط که تمایل به تغییر وزن دارند، می‌باید نهایتا تا تاریخ 13/04/1397مراتب را بصورت مکتوب از سوی هیات کشتی‌استان مربوطه به فدراسیون اعلام فرمایند .

4- ضـوابط و مقـررات داوری در کـلیه رقابـت هـای تعییـن شـده در فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی کشور، بر مبنای ضوابط و مقررات جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود .

5- کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت‌های مذکور(حداقل پیش از زمان وزن‌کشی) به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط، جهت بررسی کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. پس از تائید اولیه حوزه مدیریت فنی یادشده، بـررسـی و اعــلام نظر کمیته پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی‌گیر ذیربط، و بررسی مستندات مرتبط در "کمیسیون پزشکی خاص" بوده ، و عدم حضور کشتی گیر ذیربط در زمان مقرر در کمیسیون فوق‌الذکر، به منزله‌ی حذف از رقابت های انتخابی تیم ملی قلمداد می‌شود.

6- مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی، حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، و کسب نتایج برتر در رقابت‌های مذکور خواهد بود. ولیکن علاوه بر اصل مذکور (حضور و کسب نتیجه در انتخابی تیم ملی) ، رعایت ضوابط نظم اردویی، فقدان آسیب دیدگی های جدی، و دستیابی به آمادگی فنی، جسمی، و روانی مناسب برای حضور در رقابـت های بـین المللـی اصلی (جهانی و آسیایی) ، و داشتن سوابق و عملکرد فنی قابل اطمینان از رقابت های بین المللی، در تعیین نفرات برتر برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ملاک عمل می باشد. شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط اجازه دارد بر مبنای عملکرد بین المللی کشتی گیران برتردر هر وزن در رقابتهای انتخابی ملی بر اساس پیشهاد کادر فنی مربوطه، نسبت به تعیین کشتی گیر واجد شرایط برای پوشیدن پیراهن تیم ملی اقدام نماید.

7- اسکان و تغذیه تیم های شرکت کننده در رشته­ی کشتی آزاد، از شام مورخه 18/04/97 لغایت ناهار مورخ 20/04/97، از سوی میزبان مسابقات تامین و تدارک دیده خواهد شد.

8- اسکان و تغذیه تیم های شرکت کننده در رشته­ی کشتی فرنگی، از شام مورخه 20/04/97 لغایت ناهار مورخ 22/04/97، از سوی میزبان مسابقات تامین و تدارک دیده خواهد شد.

9- حضور کلیه مربیان هریک از رشته ­ها در کلینیک مربیگری الزامی بوده و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد.

10- کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود حداکثر تا تاریخ 11/04/97 به پست الکترونیکی فدراسیون(به آدرس koshti.iran@gmail.com ) اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت از پذیرش کشتی­ گیران و صدور کارت شناسایی آنها، جلوگیری خواهد شد.

11- کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در رقابت های رشته­ی کشتی آزاد، موظفند مدارک کشتی­ گیران شرکت کننده را از ساعت 15:00 لغایت 17:00 روز 18/04/97 جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.

12- کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در رقابت های رشته­ی کشتی فرنگی، موظفند مدارک کشتی­ گیران شرکت کننده را از ساعت 15:00 لغایت 17:00 روز 20/04/97 جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.

د- برنامه برگزاری مسابقات :  

   1) رقابت های رشته­ی کشتی آزاد از روز دوشنبه مورخ 18/04/1397 طبق جدول ذیل برگزار می شود:

آزاد

ردیف

جدول زمان بندی

روز

مورخ

ساعت

محل برگزاری

1

پذیرش تیم ها

دوشنبه

18/04/1397

15:00-17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

2

کلینیک داوران

دوشنبه

18/04/1397

16:00-17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

3

کلینیک مربیان

دوشنبه

18/04/1397

18:00- 17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

4

تست پزشکی

سه شنبه

19/04/1397

07:00-07:30

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

5

وزن کشی کلیه اوزان آزاد

 بدون ارفاق وزن

سه شنبه

19/04/1397

07:30-08:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

6

دور مقدماتی مسابقات

سه شنبه

19/04/1397

14:00- 10:00

20:00- 16:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

7

وزن کشی مجدد کلیه اوزان آزاد

 با دو کیلوگرم ارفاق

چهارشنبه

20/04/1397

07:30-08:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

8

ادامه مسابقات

چهارشنبه

20/04/1397

14:00- 10:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

دو کشتی گیر برتر هر وزن (فینالیست ها) در رقابت های مرحلی نهائی انتخابی تیم ملی حداکثر سه بار با یکدیگر رقابت خواهند داشت. کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزری از سه مسابقه یاد شده شود ، کشتی گیر برتر مسابقات انتخابی تیم ملی در وزن مربوطه خواهد بود.

2)     رقابت های رشته­ی کشتی فرنگی از روز چهارشنبه مورخ 20/04/1397 طبق جدول ذیل برگزار می شود:

فرنگی

ردیف

جدول زمان بندی

روز

مورخ

ساعت

محل برگزاری

1

پذیرش تیم ها

چهارشنبه

20/04/1397

15:00-17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

2

کلینیک داوران

چهارشنبه

20/04/1397

16:00-17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

3

کلینیک مربیان

چهارشنبه

20/04/1397

18:00- 17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

4

تست پزشکی

پنج­شنبه

21/04/1397

07:00-07:30

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

5

وزن کشی کلیه اوزان فرنگی

 بدون ارفاق وزن

پنج­شنبه

21/04/1397

07:30-08:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

6

دور مقدماتی مسابقات

پنج­شنبه

21/04/1397

14:00- 10:00

20:00- 16:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

7

وزن کشی مجدد کلیه اوزان فرنگی

 با دو کیلوگرم ارفاق

جمعه

22/04/1397

07:30-08:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

8

ادامه مسابقات

جمعه

22/04/1397

14:00- 10:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

دو کشتی گیر برتر هر وزن (فینالیست ها) در رقابت های مرحلی نهائی انتخابی تیم ملی حداکثر سه بار با یکدیگر رقابت خواهند داشت. کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزری از سه مسابقه یاد شده شود ، کشتی گیر برتر مسابقات انتخابی تیم ملی در وزن مربوطه خواهد بود.

سرپرست برگزاری مسابقات می­تواند با توجه به روند اجرا و برگزاری رقابت ها، تغییراتی در زمانبندی مسابقات مذکور ایجاد نماید.

هـ- نفرات واجد شرایط شرکت در این مسابقات:

1) کلیه هیات های کشتی استان های سراسر کشور می­باید طبق جدول ذیل، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 09/04/1397 نسبت به معرفی مربیان تیم های ذیربط در هر رشته اقدام نمایند.

1 تا 2 کشتی گیر

1 مربی

3 تا 5 کشتی گیر

2 مربی

6 تا 10 کشتی گیر

3 مربی

11 کشتی گیر بیشتر

4 مربی

2) کشتی گیران مجاز به شرکت در این رقابت ها، بر اساس مفاد " فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی کشور در سال فنی 97- 96 ":

* کلیه کشتی­ گیرانی که مجوز حضور در رقابت­های انتخابی مرحله اول و نهایی رده سنی بزرگسالان را دارا بوده­اند (به شرط دارا بودن وضعیت سنی مناسب) ، و نفرات اول تا ششم مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان در سال­فنی96-97، مجاز به­حضور در مسابقات انتخابی تیم­ملی امید خواهند بود.

* استان های دسته الف آخرین قهرمانی کشور بزرگسالان در هر رشته هر کدام سه کشتی گیر، در دسته ب آخرین قهرمانی کشور بزرگسالان هر کدام دو کشتی گیر و در دسته ج قهرمانی کشور بزرگسالان هرکدام یک کشتی گیر، سهمیه ای مازاد بر نفرات یاد شده خواهند داشت .

* تیم های اول از آخرین قهرمانی کشور در هر دسته، به ترتیب می تواند پنج(الف)، چهار(ب)، و سه (ج) کشتی گیر در مسابقات انتخابی تیم ملی امید داشته باشند.

* با توجه به محدود بودن فاصله زمانی میان مسابقات جهانی جوانان و بازیهای آسیایی بزرگسالان، با مسابقات امیدهای جهان در کشتی آزاد، و امکان حضور کشتی­ گیران واجدشرایط در رده سنی امید در تیم­های ملی شرکت کننده در مسابقات مذکور، کادر فنی تیم های ملی امید می­تواند از میان نفرات برتر رقابت­های انتخابی تیم ملی امید، مدال آوران زیر 23سال بازی­های آسیایی و مدال­آوران مسابقات جوانان جهان سال 2018 فرد برتر درهر وزن رابرای حضور در مسابقات جهانی امیدتعیین، و جهت تایید نهایی به شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط اعلام نماید.

رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی امید برگزار می شود

الف- اوزان و شرایط سنی مسابقات:

1) مسابقات در رشته کشتی آزاد و فرنگی، و در اوزان مذکور در جداول ذیل برگزار خواهد شد.

آزاد

 

فرنگی

125-97-92-86-79-74-70-65-61-57 کیلوگرم

 

130-97-87-82-77-72-67-63-60-55 کیلوگرم

2) کشتی گیران متولد 10/10/1378 لغایت 11/10/1373(1995-1999 میلادی) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

 

 

ب- مدارک لازم :

1) اصل شناسنامه و کارت ملی

2) کارت بیمه ورزشی معتبر

3) معرفی نامه هیات کشتی استان

4) ارائه مدارک ثبت نام دریافت کارت ملی کشتی سال 1397

تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.

ج- سایر موارد :

1- رقابت­ها به صورت دوره‌ایی و دو حذفی برگزار خواهد شد .

2- دو کشتی گیر برتر هر وزن(فینالیست‌ها) در رقابت های مرحله­ی نهایی انتخابی تیم ملی حد اکثر سه بار با یکدیگر رقابت خواهند داشت. کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزری از سه مسابقه یاد شده شود، کشتی ‌ گیر برتر مسابقات انتخابی تیم ملی در وزن مربوطه خواهد بود.

3- هرگونه تغییر وزن کشتی گیران از اوزانی که مجاز به شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی در آن اوزان هستند، به اوزان دیگر، صرفاً با درخواست رسمی هیات کشتی استان ذیربط و تایید کادر فنی امکان پذیر می باشد. بر این اساس، کشتی گیران واجد شرایط که تمایل به تغییر وزن دارند، می‌باید نهایتا تا تاریخ 13/04/1397مراتب را بصورت مکتوب از سوی هیات کشتی‌استان مربوطه به فدراسیون اعلام فرمایند .

4- ضـوابط و مقـررات داوری در کـلیه رقابـت هـای تعییـن شـده در فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی کشور، بر مبنای ضوابط و مقررات جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود .

5- کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت‌های مذکور(حداقل پیش از زمان وزن‌کشی) به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط، جهت بررسی کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. پس از تائید اولیه حوزه مدیریت فنی یادشده، بـررسـی و اعــلام نظر کمیته پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی‌گیر ذیربط، و بررسی مستندات مرتبط در "کمیسیون پزشکی خاص" بوده ، و عدم حضور کشتی گیر ذیربط در زمان مقرر در کمیسیون فوق‌الذکر، به منزله‌ی حذف از رقابت های انتخابی تیم ملی قلمداد می‌شود.

6- مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی، حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، و کسب نتایج برتر در رقابت‌های مذکور خواهد بود. ولیکن علاوه بر اصل مذکور (حضور و کسب نتیجه در انتخابی تیم ملی) ، رعایت ضوابط نظم اردویی، فقدان آسیب دیدگی های جدی، و دستیابی به آمادگی فنی، جسمی، و روانی مناسب برای حضور در رقابـت های بـین المللـی اصلی (جهانی و آسیایی) ، و داشتن سوابق و عملکرد فنی قابل اطمینان از رقابت های بین المللی، در تعیین نفرات برتر برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ملاک عمل می باشد. شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط اجازه دارد بر مبنای عملکرد بین المللی کشتی گیران برتردر هر وزن در رقابتهای انتخابی ملی بر اساس پیشهاد کادر فنی مربوطه، نسبت به تعیین کشتی گیر واجد شرایط برای پوشیدن پیراهن تیم ملی اقدام نماید.

7- اسکان و تغذیه تیم های شرکت کننده در رشته­ی کشتی آزاد، از شام مورخه 18/04/97 لغایت ناهار مورخ 20/04/97، از سوی میزبان مسابقات تامین و تدارک دیده خواهد شد.

8- اسکان و تغذیه تیم های شرکت کننده در رشته­ی کشتی فرنگی، از شام مورخه 20/04/97 لغایت ناهار مورخ 22/04/97، از سوی میزبان مسابقات تامین و تدارک دیده خواهد شد.

9- حضور کلیه مربیان هریک از رشته ­ها در کلینیک مربیگری الزامی بوده و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد.

10- کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود حداکثر تا تاریخ 11/04/97 به پست الکترونیکی فدراسیون(به آدرس koshti.iran@gmail.com ) اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت از پذیرش کشتی­ گیران و صدور کارت شناسایی آنها، جلوگیری خواهد شد.

11- کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در رقابت های رشته­ی کشتی آزاد، موظفند مدارک کشتی­ گیران شرکت کننده را از ساعت 15:00 لغایت 17:00 روز 18/04/97 جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.

12- کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در رقابت های رشته­ی کشتی فرنگی، موظفند مدارک کشتی­ گیران شرکت کننده را از ساعت 15:00 لغایت 17:00 روز 20/04/97 جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.

د- برنامه برگزاری مسابقات :  

   1) رقابت های رشته­ی کشتی آزاد از روز دوشنبه مورخ 18/04/1397 طبق جدول ذیل برگزار می شود:

آزاد

ردیف

جدول زمان بندی

روز

مورخ

ساعت

محل برگزاری

1

پذیرش تیم ها

دوشنبه

18/04/1397

15:00-17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

2

کلینیک داوران

دوشنبه

18/04/1397

16:00-17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

3

کلینیک مربیان

دوشنبه

18/04/1397

18:00- 17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

4

تست پزشکی

سه شنبه

19/04/1397

07:00-07:30

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

5

وزن کشی کلیه اوزان آزاد

 بدون ارفاق وزن

سه شنبه

19/04/1397

07:30-08:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

6

دور مقدماتی مسابقات

سه شنبه

19/04/1397

14:00- 10:00

20:00- 16:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

7

وزن کشی مجدد کلیه اوزان آزاد

 با دو کیلوگرم ارفاق

چهارشنبه

20/04/1397

07:30-08:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

8

ادامه مسابقات

چهارشنبه

20/04/1397

14:00- 10:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

دو کشتی گیر برتر هر وزن (فینالیست ها) در رقابت های مرحلی نهائی انتخابی تیم ملی حداکثر سه بار با یکدیگر رقابت خواهند داشت. کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزری از سه مسابقه یاد شده شود ، کشتی گیر برتر مسابقات انتخابی تیم ملی در وزن مربوطه خواهد بود.

2)     رقابت های رشته­ی کشتی فرنگی از روز چهارشنبه مورخ 20/04/1397 طبق جدول ذیل برگزار می شود:

فرنگی

ردیف

جدول زمان بندی

روز

مورخ

ساعت

محل برگزاری

1

پذیرش تیم ها

چهارشنبه

20/04/1397

15:00-17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

2

کلینیک داوران

چهارشنبه

20/04/1397

16:00-17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

3

کلینیک مربیان

چهارشنبه

20/04/1397

18:00- 17:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

4

تست پزشکی

پنج­شنبه

21/04/1397

07:00-07:30

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

5

وزن کشی کلیه اوزان فرنگی

 بدون ارفاق وزن

پنج­شنبه

21/04/1397

07:30-08:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

6

دور مقدماتی مسابقات

پنج­شنبه

21/04/1397

14:00- 10:00

20:00- 16:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

7

وزن کشی مجدد کلیه اوزان فرنگی

 با دو کیلوگرم ارفاق

جمعه

22/04/1397

07:30-08:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

8

ادامه مسابقات

جمعه

22/04/1397

14:00- 10:00

ورزشگاه ملی شهرستان الیگودرز

دو کشتی گیر برتر هر وزن (فینالیست ها) در رقابت های مرحلی نهائی انتخابی تیم ملی حداکثر سه بار با یکدیگر رقابت خواهند داشت. کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزری از سه مسابقه یاد شده شود ، کشتی گیر برتر مسابقات انتخابی تیم ملی در وزن مربوطه خواهد بود.

سرپرست برگزاری مسابقات می­تواند با توجه به روند اجرا و برگزاری رقابت ها، تغییراتی در زمانبندی مسابقات مذکور ایجاد نماید.

هـ- نفرات واجد شرایط شرکت در این مسابقات:

1) کلیه هیات های کشتی استان های سراسر کشور می­باید طبق جدول ذیل، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 09/04/1397 نسبت به معرفی مربیان تیم های ذیربط در هر رشته اقدام نمایند.

1 تا 2 کشتی گیر

1 مربی

3 تا 5 کشتی گیر

2 مربی

6 تا 10 کشتی گیر

3 مربی

11 کشتی گیر بیشتر

4 مربی

2) کشتی گیران مجاز به شرکت در این رقابت ها، بر اساس مفاد " فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی کشور در سال فنی 97- 96 ":

* کلیه کشتی­ گیرانی که مجوز حضور در رقابت­های انتخابی مرحله اول و نهایی رده سنی بزرگسالان را دارا بوده­اند (به شرط دارا بودن وضعیت سنی مناسب) ، و نفرات اول تا ششم مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان در سال­فنی96-97، مجاز به­حضور در مسابقات انتخابی تیم­ملی امید خواهند بود.

* استان های دسته الف آخرین قهرمانی کشور بزرگسالان در هر رشته هر کدام سه کشتی گیر، در دسته ب آخرین قهرمانی کشور بزرگسالان هر کدام دو کشتی گیر و در دسته ج قهرمانی کشور بزرگسالان هرکدام یک کشتی گیر، سهمیه ای مازاد بر نفرات یاد شده خواهند داشت .

* تیم های اول از آخرین قهرمانی کشور در هر دسته، به ترتیب می تواند پنج(الف)، چهار(ب)، و سه (ج) کشتی گیر در مسابقات انتخابی تیم ملی امید داشته باشند.

* با توجه به محدود بودن فاصله زمانی میان مسابقات جهانی جوانان و بازیهای آسیایی بزرگسالان، با مسابقات امیدهای جهان در کشتی آزاد، و امکان حضور کشتی­ گیران واجدشرایط در رده سنی امید در تیم­های ملی شرکت کننده در مسابقات مذکور، کادر فنی تیم های ملی امید می­تواند از میان نفرات برتر رقابت­های انتخابی تیم ملی امید، مدال آوران زیر 23سال بازی­های آسیایی و مدال­آوران مسابقات جوانان جهان سال 2018 فرد برتر درهر وزن رابرای حضور در مسابقات جهانی امیدتعیین، و جهت تایید نهایی به شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط اعلام نماید.