شب بخیر

 
هر شب به آسمان نگاه می كنم
 
و می اندیشم...
 
در این آرامش شب
 
چه بسیار دلها كه غمگین و پر اضطرابند
 
خدایا‌
 
تو آرام دلشان باش
 
خدایا
 
شبم را با یادت بخیر كن
 
 
 
عكس